iran flag

دستاوردها

صنایع غذایی مهیا پروتئین در طی سالها تلاش و فعالیت ، دستاوردها و موفقیت های بسیاری را کسب نموده است. این شرکت با تکیه بر تجربه مدیران خود و همکاری کارکنانش موفق گردیده خدمات خود را به بهترین نحو ارائه نماید. از جمله این دستاوردها می‌توان موارد ذیل را نام برد :