iran flag

بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

به گزارش روابط عمومی صنایع غذایی مهیا پروتئین؛ روز چهارشنبه مورخ 4 بهمن ماه جناب آقای کریم ذوالفقاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و هیات همراه ، ضمن حضور در محل کارخانه صنایع غذایی مهیا پروتئین و دیدار با جناب آقای بهزاد درخور مدیرعامل مجموعه ، از خط تولید صنایع غذایی مهیا پروتئین بازدید بعمل آوردند.
همچنین در حین این بازدید دستگاه بسته بندی سیل وکیوم صنایع غذایی مهیا پروتئین که با سیستم اتمسفر اصلاح شده یا MAP (Modified Atmosphere Packaging) محصولات را بسته بندی میکند بطور کامل به بازدیدکنندگان معرفی گردید.